Home

Over ons

Bestuur

Verslagen

Contact

ALGEMEEN

De stichting heeft ten doel: het als algemeen nut beogende instelling het algemeen belang dienen door het financieel of op andere wijze ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen en wel met name door het bijeenbrengen van vermogen en/of het beheren van vermogen en/of het doen van uitkeringen uit het vermogen ten behoeve van zojuist genoemde doelstelling en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De werkzaamheden van Stichting Rozenhof zijn gericht op ondersteuning van onder andere muzikale, culturele, sportieve en educatieve charitatieve doelen.

STATUTAIRE DOELEN

Stichting Rozenhof tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • Het verkrijgen van financiële steun, bijvoorbeeld in de vorm van legaten, erfstellingen en schenkingen (in welke vorm dan ook);
  • Het (doen) verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande doel in de ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

HET BELEID VAN DE STICHTING

Hieronder vindt u het beleidsplan van Stichting Rozenhof voor de periode 2023 tot en met 2027:

ANBI

Stichting Rozenhof heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten géén winstoogmerk. Ook uit de feitelijke werkzaamheden van de stichting blijkt dat de stichting het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft. Stichting Rozenhof is daarom per 1 januari 2008 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.